17 Jun
17Jun

فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی بسیار مورد تاکید اساتید با تجربه زبان انگلیسی قرار می گیرد، زیرا خیلی از اشتباهات رایج زبان آموزان در بکارگیری ساختارهای زبانی مربوط به این گرامر می شود.حال ساده و حال استمراری اولین زمان هایی هستند که در کتاب های زبان انگلیسی به زبان آموزان سطوح پایه آموزش داده می شود. اما شاهد آن هستیم که اکثر زبان آموزان در سطوح ابتدایی این دو زمان را بجای یکدیگر به کار می برند.برای اینکه کاملا یاد بگیرید هر زمان در زبان انگلیسی چگونه باید استفاده شود باید سه وجه متفاوت از آن زمان را یاد بگیرید. اولین وجه در مورد هر زمان معنی آن است. یعنی اگر جمله ای حاوی یک ساختار زمانی خاص را در یک متن ببینید چگونه باید آن را معنی کنید. وجه دوم ساختار آن است. یعنی باید یاد بگیرید دقیقا چگونه جملات منفی، مثبت و سوالی را در زمان مورد نظر بسازید. مطلب سوم کاربردهای مختلف آن است. یعنی باید دقیقا یاد بگیرید در چه شرایطی در مکالمات روزمره باید از ساختار مورد نظر استفاده کنید. اگر این سه نکته را در مورد هر زمان به خوبی یاد بگیرید دیگر مشکلی در آنها نخواهید داشت.لذا در این مقاله قصد داریم فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی را با بررسی دقیق معنی، ساختار گرامری و کاربردهای هرکدام از آنها برای شما روشن کنیم. 

زمان حال ساده (Present Simple Tense)

 برای بررسی فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی، ابتدا به بررسی سه وجه متفاوت معنا، ساختار و کاربردها در مورد زمان حال ساده می پردازیم. زمان حال ساده بر خلاف نام خود آنقدرها هم ساده نیست و حتی زبان آموزان سطح بالا گاهی در بکارگیری این زمان در مکالمات خود دچار اشتباه می شوند. در ادامه این زمان را به صورت کامل موشکافی می کنیم. 

حال ساده چگونه به فارسی معنی می شود؟

 زمان حال ساده به انگلیسی دقیقا همان زمان حال ساده است که ما در فارسی استفاده می کنیم. برای مثال اگر بخواهیم فعل “Go” به معنای “رفتن” را در زمان حال ساده صرف کنیم، معنای هر جمله به شکل زیر خواهد بود.

من میروم.I go.
تو میروی.You go.
او میرود.He/she goes.
ما میرویم.We go.
شما میروید.You go.
آنها میروند.They go.

 

ساختار زمان حال ساده

ساختار گرامری حال ساده را باید در مورد افعال to be و دیگر افعال به شکل جداگانه بررسی کرد. برای افعال to be شکل صرف فعل و ساختار جملات مثبت، منفی و سوالی به صورت زیر است:Positive: (I, you, he/she/it, we, you, they) + (am/is/are) + …Negative: (I, you, he/she/it, we, you, they) + (am/is/are) + not + …

منفیمثبت
I am not happy. I am happy.
You are not happy.You are happy.
He/she is not happy.He/she is happy.
We are not happy.We are happy.
You are not happy.You are happy.
They are not happy.They are happy.

 می توانیم از فرم کوتاه شده افعال to be + not برای منفی کردن این جملات استفاده کنیم. یعنی:Are + not = aren’tIs + not = isn’tAm + not = ×در انگلیسی مخففی برای am + not وجود ندارد.همچنین می توان به جای استفاده از فرم کوتاه to be + not از فرم کوتاه ضمیر فاعلی و فعل to be استفاده کرد، یعنی:

I + am = I’m
You + are = you’re
He + is = he’s
She + is = she’s
It + is = it’s
We + are = we’re
They + are = they’re
I + am = I’m

 برای ساخت سوالات از نوع questions Yes/No و Wh-questions با افعال to be به شکل زیر عمل می کنیم:Yes/No questions: (Am/is/are) + subject + … ?Wh-questions: Wh word + (am/is/are) + subject … ?

Yes/No questionsShort answersWh-questions (why)
Am I happy?Yes, you are/No you aren’tWhy am I happy?
Are you happy?Yes, I am/No, I’m notWhy are you happy?
Is he/she happy?Yes, he/she is/No, he/she isn’tWhy is he/she happy?
Are we happy?Yes, you are/No you aren’tWhy are we happy?
Are you happy?Yes, we are/No, we aren’tWhy are you happy?
Are they happy?Yes, they are, No, they aren’tWhy are they happy?

 برای افعالی به غیر از to be شکل ساخت حالات مثبت و منفی و سوالی متفاوت است و برای حالات منفی و سوالی باید از فعل کمکی do/does استفاده کنیم. بدین صورت که:Positive: (I, you, we, you, they) + infinitive; (He/she/it) + infinitive(s/es)Negative: (I, you, we, you, they) + (don’t) + infinitive; (He/she/it) + doesn’t + infinitiveDo + not = don’t; does + not = doesn’t

مثبت (positive)منفی (negative)
I work.I don’t work.
You work.You don’t work.
He/she/it works.He/she/it doesn’t work.
We work.We don’t work.
You work.You don’t work.
They work.They don’t work.

 برای ساخت حالات سوالی نوع questions Yes/No و Wh-questions به شکل زیر عمل می کنیم:Yes/No questions: Do + (I, you, we, you, they) + infinitive …? ; Does (He/she/it) + infinitive …?Wh-questions: Wh word + do/does + subject + infinitive …?

Wh-questions (How)Short answersYes/No questions
How do I work?Yes, you do/No, you don’tDo I work?
How do you work?Yes, I do/ No I don’tDo you work?
How does he/she/it work?Yes, he/she does/No, he/she doesn’tDoes he/she/it work?
How do we work?Yes, you do/No, you don’tDo we work?
How do you work?Yes, we do/No we don’tDo you work?
How do they work?Yes, they do/No, they don’tDo they work?

 حالا که به طور کامل با ساختار و فرم های مختلف حال ساده آشنا شدیم، کاربردهای حال ساده را مورد بررسی قرار می دهیم.

کاربردهای زمان حال ساده

برای بررسی دقیق تر فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی در این قسمت کاربردهای زمان حال ساده را مورد بررسی قرار میدهیم. زمان حال ساده در انگلیسی بسیار پرکاربرد و مهم است. اولین و مهمترین کاربرد زمان حال ساده استفاده برای صحبت در مورد کارهای روزمره و روتین (Routines) است. کارهایی که به طور مرتب و در فاصله های زمانی مشخص انجام میدهیم. برای مثال:

معنیمثال در زمان حال ساده
من هر روز ساعت 7 صبحانه میخورم.I eat breakfast at 7:00 every day.
او هر جمعه با دوستانش به کوه میرود.He goes to mountains with his friends every Friday.
من سه بار در هفته به باشگاه میروم.I go to the gym 3 times a week.

 دومین کاربرد زمان حال ساده برای صحبت در مورد مسائلی است که به طور کلی درست (generally true) هستند. برای مثال:

معنیمثال در زمان حال ساده
من برای یک شرکت بزرگ کار می کنم.I work for a big company.
او در مکزیک زندگی می کند.She lives in Mexico.
من متاهل هستم.I am married.

 کاربرد مهم بعدی زمان حال ساده برای استفاده در مورد حقایقی است که همیشه درست هستند، برای مثال حقایق علمی (Scientific facts  ) با حال ساده بیان می شوند. برای مثال:

معنیمثال در زمان حال ساده
آب در 100 درجه می جوشد.Water boils at 100°C.
خورشید از مشرق طلوع می کند.The sun rise in the east.

 شاید برای شما جالب باشد بدانید زمان حال ساده در شرایطی در مورد آینده نیز به کار می رود. در شرایطی که در مورد یک جدول زمانی (Time table) یا یک برنامه کاری یا درسی (schedule) صحبت می کنیم، هرچند رفرنس زمانی ما آینده باشد اما از حال ساده استفاده می کنیم. برای مثال:

معنیمثال در زمان حال ساده
امتحانات روز سه شنبه شروع میشوند.Exams start on Tuesday.
قطار من ساعت 7 حرکت می کنه.My train leaves at 7:00.

 

زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

در ادامه بررسی فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی درست همانند حال ساده، ابتدا به بررسی سه جنبه معنا، ساختار و کاربرد در مورد زمان حال استمراری می پردازیم. در ادامه زمان حال استمراری را به صورت کامل بررسی می کنیم.

حال استمراری چگونه به فارسی معنی می شود؟

معنی زمان ها در انگلیسی گاهی به نسبت کاربرد کمی فرق دارد ولی زمان حال استمراری به طور معمول برای صحبت در مورد یک اتفاق در حال جریان به کار می رود و معنی آن در فارسی به شکل زیر خواهد بود.

من در حال ناهار خوردن هستم. I am (I’m) eating lunch.
تو در حال ناهار خوردن هستی.You are (You’re) eating lunch.
او در حال ناهار خوردن است.He/she (He’s/She’s) is eating lunch.
ما در حال ناهار خوردن هستیم.We are (We’re) eating lunch.
شما در حال ناهار خوردن هستید.You are (You’re) eating lunch.
آنها در حال ناهار خوردن هستند.They are (They’re) eating lunch.

 

ساختار زمان حال استمراری

برای زمان حال استمراری جملات در فرم مثبت و منفی طبق فرمول زیر ساخته می شوند:Positive: Subject + (am/is/are) + verb(ing)Negative: Subject + (am/is/are) + not + verb(ing)در جدول زیر جملات مثبت و منفی در زمان حال استمراری به صورت کامل با فعل Learn به معنی “یاد گرفتن” صرف شده است.

NegativePositive
I’m not learning.I’m learning.
You’re not (You aren’t) learning.You’re learning.
He’s/ She’s (He/ She isn’t) not learning.He’s/ She’s learning.
We’re not (We aren’t) learning.We’re learning.
You’re not (You aren’t) learning.You’re learning.
They’re not (They aren’t) learning.They’re learning.

 جملات سوالی در انوع Yes/No questions و همینطور Wh questions به صورت زیر ساخته می شوند.Yes/No questions: (am/is/are) + subject + verb(ing)Wh questions: Wh words + (am/is/are) + subject + verb(ing)

Wh-questions (Why)Short answersYes/No questions
Why am I learning English?Yes, you are/No you aren’tAm I learning English?
Why are you learning English?Yes, I am/No, I’m notAre you learning English?
Why is he/she learning English?Yes, he/she is/No, he/she isn’tIs he/she learning English?
Why are we learning English?Yes, you are/No you aren’tAre we learning English?
Why are you learning English?Yes, we are/No, we aren’tAre you learning English?
Why are they learning English?Yes, they are, No, they aren’tAre they learning English?

 حال به بررسی کاربردهای زمان حال استمراری میپردازیم.

کاربردهای زمان حال استمراری

برای بررسی دقیق تر فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی، کاربردهای زمان حال استمراری را بررسی می کنیم. مهمترین و رایج ترین کاربرد زمان حال استمراری همانطور که اشاره کردیم برای صحبت در مورد کاری است که همین حالا در حال انجام است. یعنی کاری که در گذشته شروع شده و اکنون در حال انجام است و در زمان مشخص یا نامشخصی در آینده پایان می یابد.برای مثال:He’s riding a horse. (او در حال اسب دوانی است.)دومین کاربرد زمان حال استمراری برای بیان حالتی است که در گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد و در زمان نامشخصی در آینده پایان خواهد یافت اما دقیقا در حال حاضر در حال انجام آن نیستیم. برای مثال فرض کنید یک هفته پیش شروع به خواندن کتاب هری پاتر کرده اید و هر روز حدود ده صفحه از آن را می خوانید و به نیمه های کتاب رسیده اید ولی در حال حاضر در حال شستن ظرف ها هستید. به مادر خود که در اتاق پذیرایی نشسته است می گویید:I’m reading a Harry Potter novel. (من در حال خواندن یک رمان هری پاتر هستم.)در این حالت هر چند شما واقعا در حال شستن ظرف هستید، ولی با گفتن این جمله مادر شما متوجه می شود که شما در گذشته شروع به خواندن این رمان کرده اید و هنوز آن را تمام نکرده اید.سومین کاربرد رایج زمان حال استمراری موقعی است که شما از رفتار زننده و تکرار شونده کسی ناراحت هستید و قصد دارید به شخص بگویید که شما از ادامه این وضعیت اصلا راضی نیستید. در واقع شما می خواهید ناراحتی و نارضایتی و شکایت خود را از کاری که کسی انجام می دهد بیان کنید. در این حالت باید در ساختار حال استمراری از قید تکرار Always طبق فرمول زیر استفاده کنید:Subject + (am/is/are) + always + verb(ing)یادتان باشد استفاده از لغت Always در این ساختار ضروری است. بدون این لغت معنی و کاربرد این جمله به کلی عوض می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

معنیمثال
تو همیشه داری تو کلاس آدامس میجوی.(من از این اتفاق ناراضی هستم.)You are always chewing gum in the class.
تو همش لپ تاپ منو استفاده می کنی.(من از این اتفاق ناراضی هستم.)You are always using my laptop.

 مورد آخر و چهارم از کاربردهای رایج حال استمراری در مورد آینده است. زمان حال استمراری را نیز مانند زمان حال ساده در شرایط خاصی می توان برای آینده بکار برد. در حالتی که شما یک قرار ملاقات یا هر کاری را برای انجام در آینده تنظیم کرده و تمام الزامات آن را انجام دهید (Fixed arrangement)، برای صحبت در مورد آن از حال استمراری استفاده می کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

معنیمثال
آخر هفته دارم میرم مشهد.I’m travelling to Mashhad this weekend.
امشب دارم میرم مادربزرگم رو ببینم.I’m visiting my grandma this evening.

 دقت داشته باشید که زمانی از حال استمراری برای آینده استفاده می کنید که تمام الزامات را برای کاری که قصد انجام آن را دارید فراهم کرده باشید. مثلا در مورد سفر به مشهد بلیط تهیه کرده باشید و واقعا همه چیز آماده رفتن باشد. یا در مورد دیدن مادربزرگ در مثال دوم از قبل با مادربزرگتان برای این بازدید هماهنگ کرده باشید.در غیر اینصورت اگر فقط یک تصمیم خام برای انجام کاری گرفته باشید و شرایط و اقدامات لازم برای آن را فراهم و هماهنگ نکرده باشید باید از ساختار Be going to برای صحبت در مورد آن استفاده میکنید.

معنیمثال
آخر هفته قصد دارم به مشهد سفر کنم.I’m going to travel to Mashhad this weekend.
امشب قصد دارم مادربزرگم رو ببینم.I’m going to visit my grandma this evening.

 

فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی

در این مقاله سعی شده فرق حال ساده و استمراری در انگلیسی با بیان کاربردهای هر زمان و بررسی ساختاری این دو زمان مورد بررسی قرار بگیرد. همانطور که در این مقاله مشاهده کردید حال ساده عمدتا برای بیان روتین های روزانه و حقایق بکار می روند و از حال استمراری زمانی استفاده می کنیم که در حال انجام آن کار باشیم. اشتباه زبان آموزان عمدتا به این شکل است که برای بیان روتین های روزانه از زمان حال استمراری استفاده می کنند که این کاملا اشتباه است. امیدواریم با بررسی موشکافانه این دو زمان شما را در استفاده صحیح و به جا از هرکدام کمک کرده باشیم. 

آموزش آنلاین آیلتس در آرمانی

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING